Gebruiksvoorwaarden

gebruiksvoorwaarden
 
home

Gebruiksvoorwaarden 2021

Gebruik van AsieldierenOnline.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site (hierna tezamen: “de site”) betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. AsieldierenOnline.nl is een website die wordt beheerd en geexploiteerd door vrijwilligers. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de site, de houder van de site, zijn bestuurders, beheerders, medewerkers, eigenaren, aandeelhouders, medewerkers en sponsoren (hierna individueel en collectief aan de duiden als: “AsieldierenOnline”). Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment van publiceren, alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen.

Dierenasiels die (delen van) deze site invoegen op hun website (“integratie”) zijn verplicht hun bezoekers te informeren over deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van AsieldierenOnline.nl. Het privacybeleid van de website van deze dierenasiels dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan dat van AsieldierenOnline.nl.

AsieldierenOnline.nl verzorgd uitsluitend vrijblijvende promotie van asieldieren. De bemiddeling, contractvorming en levering van asieldieren vindt rechtstreeks plaats tussen de dierenasiels en haar klanten/opdrachtgevers.

Toestemming voor het gebruik van AsieldierenOnline.nl wordt uitsluitend verleend aan dierenasiels. De website mag niet worden gebruikt voor levering van dieren met een winstoogmerk of andere commerciele doelen. Indien u de site gebruikt voor commerciele doeleinden, kan de toegang tot de site u onmogelijk worden gemaakt. AsieldierenOnline behoudt zich het recht voor deelname toe te kennen en te ontzeggen zonder opgave van redenen.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door AsieldierenOnline.nl uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen enkele garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. AsieldierenOnline aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site worden gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom van, of licentie bij, AsieldierenOnline en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van AsieldierenOnline.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door AsieldierenOnline, zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. AsieldierenOnline geeft geen enkele garantie noch aanvaard zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Indien u gebruik maakt van een gebruikersnaam en wachtwoord om afgeschermde functionaliteit op de site te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien deze voorwaarden worden gewijzigd zullen wij u hierover via de website asieldierenonline.nl en/of per email informeren.

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze bepalingen, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.